ಗೌರವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

zhengshu

ಗೌರವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

2018 ರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಚೀನಾ ಫೌಂಡ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ